MENU

常置委員会

(1)  企画委員会

企画委員会は、将来に視点を置いた本会の運営及び事業の企画に関する業務を所掌する。

(2)  財務委員会

財務委員会は、本会の財務強化全般に関する業務を所掌する。

(3)  事業委員会

事業委員会は、本会の事業の立案・実行に関する業務及び、本会、部門委員会及び支部間の事業
の調整を所掌する。

(4)  編集・出版委員会

編集・出版委員会は、本会が発行するすべての出版物の刊行ならびに著作権などの出版に関わる
事項を所掌する。

(5)  国際交流委員会

国際交流委員会は、本会の国際交流に関する業務を所掌する。

(6)  表彰・奨学委員会

表彰・奨学委員会は、本会が行う表彰及び奨学金貸与者の選考に関する業務を所掌する。

(7)  会員・広告委員会

会員・広告委員会は、会員増強及び学会誌等への広告掲載を拡大推進するための業務を所掌する。

(8)  人材育成委員会

材育成委員会は、資源・素材分野の教育及び人材育成に関する業務を所掌する。